Algemene voorwaarden (showroom) - Hoekbanken.nl skip to Main Content

Algemene voorwaarden (showroom)

Hoekbanken.nl conformeert zich bij aankopen in één van onze showroom aan onderstaande Algemene voorwaarden (Showroom) , voor aankopen via de site (aankopen op afstand) hanteren wij de “algemene voorwaarden (kopen via de site)”

1. GARANTIE

De garantietermijn welke geldt voor door ons geleverde goederen strekt zich uit tot 1 jaar vanaf datum levering. Indien de koper niet afneemt zal als leveringsdatum gelden de overeengekomen leveringsdatum onverschillig of op deze datum de goederen door de koper zijn afgenomen of niet. De garantie zal gelden voor het houtwerk, de stoffering en de veren.
Slijtage, verschieten, pletten van de door ons geleverde goederen valt niet onder deze garantie. Op showroom- en opruimingsmodellen wordt 3 maanden garantie verleend.
De garantie zal ook niet gelden indien de door ons geleverde goederen op onoordeelkundige wijze zin of worden gebruikt. In geld uitgedrukt beloopt de garantie ten hoogste de factuurwaarde van het door ons geleverde, voor zover ondeugdelijk.

2. ANNULERING

Artikelen die wij voor u moeten bestellen mogen binnen 5 dagen na aankoop worden geannuleerd. Bij een eenzijdige annulering van de overeenkomst door de koper, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, met een minimum van 100,- tenzij wij kunnen aantonen dat de schade uitkomt op een hoger bedrag of de koper kan aantonen dat de door ons geleden schade
op een kleiner bedrag uitkomt.

3. LEVERING

De levering geschiedt af magazijn/winkel, waaronder is te verstaan van de plaats, van waaruit door u of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.
Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten. Anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor koper. De aangegeven leveringstermijn berust op een schatting onzerzijds waar zoveel mogelijk de hand aan zal worden gehouden maar zijn voor ons niet bindend. Onvoorziene omstandigheden geven ons het recht, geheel naar eigenkeuze, of de leveringstermijn te verlengen of ons eenzijdig te onttrekken aan de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, zulks ook na ingebrekestelling. De koper dient de goederen binnen de door ons vastgestelde afleveringstermijn af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming weigert af te nemen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op zijn de levering te schorsen zolang de zekerheid niet is gesteld. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen, indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Hoekbanken.nl op te geven adres.

4. LEVERTIJD

4.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Hoekbanken.nl is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

4.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van Schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Hoekbanken.nl of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan 6 weken wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

4.3 Als de goederen bij Hoekbanken.nl zijn binnengekomen dient de afnemer deze binnen 4 weken na binnenkomst af te nemen. Bij overschrijding van deze termijn kan Hoekbanken.nl opslagkosten in rekening gaan brengen.

5. AANBIEDINGEN

Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheid e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn de betalingsverplichting op te schorten terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van de rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen. Deze lasten ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in de valutaverhouding

6. GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij schriftelijk verklaren.
Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

    Wij helpen u graag verder met al uw vragen!    Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

    Chat openen
    💬 Hulp nodig?
    Kan ik je helpen?